Algemene Voorwaarden


Definities

 1. Trinkels: Trinkels, gevestigd te Blaricum onder KvK nr 80020240
 2. Klant: degene met wie Trinkels een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Trinkels en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Trinkels.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die Trinkels hanteert zijn in euro's en exclusief verzendkosten.
 2. Alle prijzen die Trinkels hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Trinkels te alle tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Trinkels niet kon voorzien ten tijde van het doenvan de aanbieding c.q het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Trinkels zijn verplichtingen opschorten totdat de klant zijn betalingsverplichting heeft voldaan
 2. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Trinkels, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Trinkels te betalen.

 

Recht van reclame

 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Trinkels gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Trinkels roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Trinkels, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 

 

 

 

 

 

Herroepingsrecht

 

Aangezien de producten van Trinkels op maat zijn gemaakt, dan wel speciaal vervaardigd zijn voor de klant, kan deze laatste geen beroep doen op het Herroepingsrecht.

 

 1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Trinkels blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Trinkels op grond van wat voor met Trinkels gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Trinkels zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terug nemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Trinkels een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Trinkels het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 5. Trinkels behoudt het recht om foto’s te maken van het geproduceerde artikel en deze te gebruiken voor reclame- en marketing doeleinden.

 

Levering

 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt
 2. Levering vindt plaats na betaling van de producten en verzendkosten
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Trinkels het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Trinkels kan tegenwerpen.

 

Levertijd

 1. De door Trinkels opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het electronische bestelproces heeft afgerond en daarvan een elektronische bevestiging heeft gekregen van Trinkels.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Trinkels niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hebben hierover iets anders afgesproken.

 

Feitelijke levering

 

            De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem                        bestelde producten tijdig kan plaats vinden.

 

Verzendkosten

 

            Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders                 hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Trinkels niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Trinkels, bij gebreke waarvan Trinkels niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Garantie

 

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijziging aan het product, naltigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeekomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Vrijwaring

 

            De klant vrijwaart Trinkels tegen alle aanspraken van derden die verband houden

            met de door Trinkels geleverde producten en/of diensten.

 

 

 

Klachten

 

 1. De klant dient een door Trinkels geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen of gebreken.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Trinkels daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming, zodat Trinkels in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er niet toe leiden dat Trinkels gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Trinkels.
 2. Het is de verantwoording van de klant dat een ingebrekestelling Trinkels ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

            Als Trinkels een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk       aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan      Trinkels verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Trinkels

 1. Trinkels is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Trinkels aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Trinkels is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschde, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Trinkels aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijksheidverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Overmacht

 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgelijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Trinkels in de nakoming van enige verplichting ten aanzin van de klant niet aan Trinkels kan worden toegerekend in een van de wil van trinkels onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingenten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijkwordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Trinkels kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook-doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc); wanprestaties en overmaht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, electriciteits-, internet-,computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsiuatie voordoet waardoor Trinkels 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Trinkels er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijende overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Trinkels is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging overeenkomst

           

            Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de      inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de     overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. Trinkels is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Trinkels zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trinkels.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel

3:83, tweede lid, Burgelijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overig voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Trinkels bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Trinkels is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Augustus 2022